DEBATT: ”Kommer framtidens pensionärer att klara det?”

Detta är en debattartikel från Pensionärernas Riksorganisation, PRO, som en del av Newsners artikelserie ’Du gamla, du fria?’. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Newsner.

Regering och riksdag vill att vi ska arbeta längre för att få rimliga pensioner. I förra veckan fattades, som väntat, beslut om höjd pensionsålder. Vi får således vänta längre med att ta ut pension. Pensionärernas Riksorganisation, PRO ifrågasätter om många av framtidens pensionärer kommer att klara det.

För att fler ska orka arbeta längre måste arbetsmiljön förbättras – både den fysiska och den psykiska.

Idag förväntas pensionärer jobba längre

Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet på arbetsmarknaden är historiskt sett hög idag, både bland män och kvinnor. Sysselsättningsgraden i Sverige är hög även jämfört med många andra länder. Oavsett om man mäter åldersgruppen 20 – 64 år eller 15 – 74 år har Sverige högst sysselsättningsgrad i EU.

Foto: Shutterstock

Utvecklingen på arbetsmarknaden har gynnat många äldre. Ökat arbetskraftsdeltagande bland äldre förklaras bland annat med att färre lämnar arbetsmarknaden på grund av sjukdom än tidigare. Vi blir alltså allt äldre och friskare sett till ett genomsnitt av befolkningen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att både hälsa och livslängd är ojämlikt och ojämnställt fördelade i vårt samhälle.

Trots det faktumet förväntas tiden som pensionär vara tre år längre idag än när riksdagen beslutade om pensionssystemet på 1990-talet. En positiv utveckling. Men utvecklingen innebär också utmaningar som t. ex den nämnda ökade ojämlikheten men även det förhållandet att pensionen som andel av slutlönen blir lägre när den ska räcka längre.

”Den allmänna pensionen måste höjas”

PRO ser framför sig ett pensionssystem som inte är rustat för de demografiska utmaningar som kommer. Pensionssystemet är underfinansierat. Inbetalningarna behöver öka och den allmänna pensionen höjas. Några förbättringar sker i grundskyddet (garantipensionen och bostadstillägget) från årsskiftet, vilket är positivt men långt ifrån tillräckligt. Det måste även ha lönat sig att ha förvärvsarbetat ett långt arbetsliv i kronor och ören – det duger inte att denna grupp har obetydligt mer i pension än den som inte arbetat alls eller arbetat lite. Att allt fler ska kunna arbeta längre förutsätter också att existerande trygghetssystem, som t. ex A-kassa och sjukförsäkring, följer med och omfattar även äldre yrkesaktiva.

Foto: PRO

Stort fokus på att pensionen ska höjas genom att folk arbetar längre

År 2020 höjs den lägsta åldern då man kan ta ut sin allmänna pension från 61 år till 62. Samtidigt höjs rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, den så kallade LAS-åldern, med ett år till 68 år. PRO anser att regeringen, med stöd i Pensionsgruppen och Riksdagen, har ett för stort fokus på att problemet med låga pensioner främst ska lösas med att vi jobbar längre. Den allmänna pensionen behöver höjas genast, bland annat genom höjd pensionsavgift. Det torde förutsätta att pensionsfrågan åter hamnar i riksdagen istället för i den slutna och odemokratiska Pensionsgruppen, där varje part har veto mot förändringar. Det räcker inte att hänvisa till vad man avser göra längre fram – våra medlemmar vill se förändringar nu.

Den positiva utvecklingen med fler äldre på jobbet gör att också arbetsmarknaden måste vara mer inkluderande och åldersoberoende. Fördomar mot äldre behöver vädras ut, och ålderism och diskriminering förebyggas och åtgärdas. Det är därför bra att regeringen tillsätter en delegation för äldre arbetskraft, och ser över tillsynen i diskrimineringslagen.

Foto: Pontus Lundahl / TT

PRO vill se förbättrade arbetsmiljöer

För att fler ska orka jobba längre måste även arbetsmiljön förbättras. Vi behöver ha ett hållbart arbetsliv och en bra arbetsmiljö, både ur fysisk och psykisk synvinkel. Regeringens arbetsmiljöstrategi och arbetsmiljöverkets föreskrifter ger en bra grund för ett konkret sådant arbete. Fler saker behöver ske samtidigt på olika nivåer. En nyckelroll vid sidan av arbetsmarknadens parter har Arbetsmiljöverket.

Det framgår av budgetpropositionen att Arbetsmiljöverket får tio miljoner mindre än vad myndigheten själv bedömer att den behöver för att upprätthålla kvaliteten. Den totala ökningen av anslaget föreslås bli mindre än två tredjedelar av vad Arbetsmiljöverket begärt.

Hoppa in och jobba efter pensionen

PRO anser att regeringen borde ha avsevärt högre ambitioner på området än så. Ska äldre vara beredda att vara kvar i arbetslivet, eller kanske hoppa in att arbeta efter ålderspension, räcker det inte med att locka med lägre skatt. Arbetsmiljön måste bidra till att fler orkar och vill arbeta längre, och att arbetsplatserna anpassas efter äldres behov. Detta och andra åtgärder som möjliggör ett längre arbetsliv hade behövt varit på plats innan man beslutade om höjd pensionsålder. Att ”göra om och göra rätt” är förstås ingen enkel sak men i avvaktan på det och en bredare översyn av pensionssystemet borde regering och riksdag med stöd av pensionsgruppen omgående besluta om höjda inbetalningar till vårt pensionssystem. Våra pensionärer har rätt att kräva det.

Ingemar Hamskär, sakkunnig pensionärers ekonomi.
PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION

Vill du också debattera? Eller har du en nyhet du tycker att vi borde skriva om? Tipsa oss på [email protected]